Algemenen voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Nieuwetijds Opleidingen zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 27290823.

Deze algemene voorwaarde gelden voor alle door Nieuwetijds Opleidingen verzorgde trainingen, opleidingen, workshops, cursussen en andere vormen van educatie.
Deze voorwaarden expliciet aangevuld door de separaat gedefinieerde trainingsvoorwaarden.

Artikel 1 - Definities
1.1. Training: Training, opleiding, cursus, workshop, coaching of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden.
1.2. Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot een training is gesloten.
1.3. Deelnemer: De natuurlijke persoon die aan een training deelneemt.
1.4. Opleiding of training: Een training geïnitieerd door Nieuwetijds Opleidingen waar individuele personen zich voor kunnen aanmelden. Hierna te noemen als opleiding of training.
1.5. Overige training: Alle trainingen die niet onder lid 1.4 vallen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op uitingen op de website van Nieuwetijds Opleidingen, alle offertes, algemene aanbiedingen, overeenkomsten en (rechts) handelingen tussen Nieuwetijds Opleidingen en opdrachtgever c.q. deelnemer.

Artikel 3 - Opleiding, training, cursus; Aanmelding en betaling
3.1. Een persoon kan zich aanmelden voor een opleiding of training van Nieuwetijds Opleidingen door het invullen van het aanmeldingsformulier op de website www.nieuwetijdsopleidingen.nl.
3.2. Indien een persoon zicht inschrijft voor een opleiding of training geldt na aanmelding een bedenktijd van 14 dagen, daarna worden deze algemene voorwaarden van kracht. Wanneer deelnemers zich aanmelden binnen 14 dagen voor aanvang opleiding of training en verschijnt op de eerste dag van de opleiding of training, gaan we er logischerwijs vanuit dat deelnemer zelf afziet van bedenktijd en de opleiding of training wil volgen.
3.3 De student heeft geen recht van wettelijke ontbinding, als op verzoek van student, levering van les documentatie, syllabus of andere (digitale) inhoud die wel of niet op een materiële drager is geleverd. Bij ontvangst van deze middelen door student geldt direct en automatisch de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de student en dat de student direct en automatisch verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding. 3.4 Door artikel 3.3 wordt voor Nieuwetijds Opleidingen als voor de student de inschrijving een bindende overeenkomst. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan een inschrijving voor een opleiding of training.
3.5. Om in aanmerking te komen voor deelname aan een Opleidingen, training of cursus vindt er een intake gesprek plaats. Tijdens deze intake wordt het leerdoel van een persoon bepaald en of een persoon de juiste keuze maakt voor betreffende cursus, training, of opleiding. Het intake gesprek vindt doorgaans telefonisch, per mail of in persoon plaats. Voor een persoon die zich aanmeldt voor een training of opleiding op gebied van hypnose, kan het voorkomen dat het intakegesprek ten kantore van Nieuwetijds Opleidingen plaats zal vinden.
3.6. Indien Nieuwetijds Opleidingen de aanmelding accepteert, wordt deze per mail bevestigd. Hiermee komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de opleiding of training tot stand en is deze bindend volgens in artikel 3.3 genoemde voorwaarden.
3.7. Opdrachtgever/deelnemer heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst.
3.8. Nieuwetijds Opleidingen brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. Opdrachtgever dient de deelnamekosten uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de opleiding of training te voldoen. Indien die datum al verstreken is dan uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. De enige uitzondering hierop is een schriftelijke (email) bevestiging van Nieuwetijds Opleidingen, waarin gespreide betaling wordt overeengekomen.
3.9. Nieuwetijds Opleidingen heeft het recht deelnemer bij niet tijdige betaling van de deelnamekosten uit te sluiten van de opleiding of training. De betalingsverplichting van de deelnamekosten blijft in deze situatie altijd gehandhaafd. En opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan Nieuwetijds Opleidingen. 2

Artikel 4 - Toelatingseisen
Deelnemers dienen te beschikken over minimaal HBO werk-en denkniveau. Deelnemers worden pas dan toegelaten voor een opleiding of training na een intakegesprek met de hoofddocent van Nieuwetijds Opleidingen. Dit kan zowel telefonisch, email, chat app of persoonlijk onderhoud ten kantore van Nieuwetijds Opleidingen.

Artikel 5 - Opleiding of training: Annulering, verhindering en wijziging
5.1. Een opleiding, training of deelname aan een cursus kan tot 14 dagen na inschrijving kosteloos worden geannuleerd, mits student geen afstand heeft gedaan van zijn of haar recht op ontbinding na aangaan van de digitale inhoudt volgens artikel 3.3. Er wordt toegestaan om zelf zorg te dragen voor een vervanger.
5.2. Nieuwetijds Opleidingen behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij onvoldoende deelnemers, overmacht of (onvoorziene) bijzondere omstandigheden een programma te annuleren. Waar mogelijk zal Nieuwetijds Opleidingen een passend alternatief aanbieden. Op dezelfde gronden kan Nieuwetijds Opleidingen programma’s en individuele bijeenkomsten verplaatsen.
5.3 In geval van annulering of verplaatsing, doet Nieuwetijds Opleidingen daarvan zo spoedig mogelijk mededeling. Nieuwetijds Opleidingen zal dan spoedig met een voorgestelde alternatieve datum komen.
5.4 Voor door Nieuwetijds Opleidingen in verband met annulering of verplaatsing als bedoeld in alle van artikel 5 reeds verleende en mogelijkerwijs nog te verlenen diensten, blijf je de overeengekomen prijs naar evenredigheid van het genoten deel van de overeenkomst verschuldigd, tenzij aan deze diensten geen zelfstandige waarde toekomt. In verband met annulering of verplaatsing als hier bedoeld, kun je nimmer aanspraak maken op verdergaande schadevergoeding dan (gedeeltelijke) restitutie van de overeengekomen prijs. 5.5. Indien deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de gehele opleiding of training, is vervanging door een andere persoon mogelijk, mits deze persoon uiterlijk 12 dagen voor aanvang van de opleiding of training wordt aangemeld bij Nieuwetijds Opleidingen en voldoet aan de toelatingseisen.
5.6. Indien deelnemer verhinderd is deel te nemen enkele dagen voor start van de opleiding of training heeft de deelnemer het recht deze dagen, binnen een periode van 2 jaar na aanvang van de opleiding of training, in te halen in een overeenkomstige opleiding of training.
5.7. Nieuwetijds Opleidingen heeft het recht om, met duidelijke opgave van redenen, deelname van deelnemer te weigeren. Nieuwetijds Opleidingen zal dan de door opdrachtgever betaalde deelnamekosten van de niet genoten trainingsdagen binnen 21 dagen restitueren.
5.8. Nieuwetijds Opleidingen heeft het recht om een opleiding of training te annuleren. Enkel als dat binnen de oorzaak van Nieuwetijds Opleidingen ligt zal de door opdrachtgever betaalde deelnamekosten binnen 21 dagen gerestitueerd worden.
5.9. Nieuwetijds Opleidingen heeft het recht een opleiding te annuleren als daar gegronde redenen aan ter grondslag ligt, dan treed art. 5.2 automatisch in werking. En het recht om de aanvangstijd, datum of locatie van een opleiding of training te wijzigen.

Artikel 6 - Overige training: Overeenkomst
6.1. De overeenkomst met betrekking tot het verzorgen en uitvoeren van een training komt tot stand door ondertekening door opdrachtgever van de opdrachtbevestiging van Nieuwetijds Opleidingen. Waar de email bevestiging als opdrachtbevestiging geld.
6.2. De inhoud van de opdrachtbevestiging en eventuele bijbehorende offerte geldt als weergave van de overeenkomst.
6.3. Opdrachtgever heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst.
6.4. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door Nieuwetijds Opleidingen.

Artikel 7- Overige training: Betaling
7.1. Na het ontvangen van de door opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging stuurt Nieuwetijds Opleidingen een factuur aan opdrachtgever.
7.2. Opdrachtgever dient de trainingskosten uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de training te voldoen. Indien die datum al verstreken is dan uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. De enige uitzondering hierop is een schriftelijke bevestiging van Nieuwetijds Opleidingen waarin gespreide betaling wordt overeengekomen.
7.3. Indien voor aanvang van de training niet de volledige betaling van de trainingskosten door Nieuwetijds Opleidingen is ontvangen, zal Nieuwetijds Opleidingen de training annuleren, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige trainingskosten plus eventueel bijkomende kosten.
7.4. Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan Nieuwetijds Opleidingen.
7.5. Na de wettelijke 14 dagen bedenktijd zal ondertekening van de opdrachtbevestiging of inschrijving training door opdrachtgever leidt tot de verplichting van betaling, ongeacht op welke manier de deelnemers de training beëindigen of afronden.

Artikel 8 - Overige training: Verplaatsing en annulering
8.1. Een training of deel van een training kan tot 14 dagen voor de afgesproken datum door opdrachtgever kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan 14 dagen voor de afgesproken datum wordt 50% van de trainingskosten extra in rekening gebracht.
8.2. Nieuwetijds Opleidingen behoudt zich het recht voor de training te annuleren. Opdrachtgever wordt hieromtrent met spoed op de hoogte gesteld. Nieuwetijds Opleidingen zal andere trainingsdata aanbieden. Alleen indien na onderling overleg er geen andere datum beschikbaar is, zal Nieuwetijds Opleidingen de door opdrachtgever betaalde trainingskosten binnen 21 dagen restitueren.
8.3 Nieuwetijds Opleidingen beschouwd een (getekende) overeenkomst en het verstrijken van de 14 dagen bedenk periode, behoudens artikel 3.3, als een bindende overkomst. Gedane betaling, al dan niet volledig voldaan of in delen, zal ten aller tijden gezien worden als bedrijfsmiddel en dusdanig, ook bij eenzijdig terugtrekking of annulering, nimmer leiden tot restitutie van het lesgeld. Het ontslaat opdrachtgever niet van de verplichting tot betaling van de volledige trainingskosten indien dit nog niet het geval was.

Artikel 9 - Vervanging trainer
Nieuwetijds Opleidingen draagt er zorg voor dat bij een training minimaal 1 trainer aanwezig is en is ten allen tijde gerechtigd een trainer te vervangen door een andere gekwalificeerde trainer.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid / klachtenprocedure
10.1. Nieuwetijds Opleidingen spant zich in om de gegeven training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
10.2. Nieuwetijds Opleidingen is tegenover opdrachtgever/deelnemer slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de trainingskosten per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.
10.3. Nieuwetijds Opleidingen is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
10.4. Nieuwetijds Opleidingen is niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever, deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
10.5. Op de overeenkomst en de relatie met opdrachtgever/deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.
10.6. Aan de inhoud van een brochure, website of digitale leeromgeving kunnen geen rechten worden ontleend.
10.7. Indien opdrachtgever/deelnemer een klacht heeft over Nieuwetijds Opleidingen, diens docenten, of voor Nieuwetijds Opleidingen werkzame personen, verwijzen wij naar de klachtenprocedure. (artikel14)
 
Artikel 11 - Geheimhouding en vertrouwelijkheid Door opdrachtgever/deelnemer verstrekte informatie wordt door Nieuwetijds Opleidingen, diens docenten en voor Nieuwetijds Opleidingen werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Nieuwetijds Opleidingen conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 12 - Intellectueel eigendom
12.1. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nieuwetijds Opleidingen is opdrachtgever/deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.
12.2. De intellectuele eigendom van het trainingsmateriaal komt geheel toe aan Nieuwetijds Opleidingen.
12.3. Het schenden van de intellectuele eigendom zal resulteren in een juridische procedure, waarvan de proceskosten verhaal worden op overtreder.

Artikel 13 - Privacy statement Nieuwetijds Opleidingen respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, haar klanten en de deelnemers aan de trainingen. Persoonlijke gegevens die aan ons verstrekt worden, op welke wijze dan ook, zullen niet aan derden worden verstrekt zonder toestemming van de desbetreffende persoon. Nieuwetijds Opleidingen conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 14 - Klachtenprocedure De medewerkers, coaches en docenten van Nieuwetijds Opleidingen doen hun uiterste best om iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch zou het kunnen gebeuren dat opdrachtgever ergens niet tevreden over is of een klacht heeft. Opdrachtgever kan zich dan in eerste instantie telefonisch of schriftelijk wenden tot de hoofddocent Henk Riem. Te bereiken via mail, henk@nieuwetijdsopleidingen.nl, telefoonnummer 085-7440808, of mobiel 0641627052 Hij zal je klacht in behandeling nemen, vertrouwelijk behandelen en in ieder geval binnen 2 weken schriftelijk reageren. De medewerkers en betrokkenen van Nieuwetijds Opleidingen zullen hun uiterste best doen om de klacht gezamenlijk in elk geval binnen 4 weken op te lossen. Mocht dit niet gelukt zijn, dan zullen we je daarvan binnen 6 weken op de hoogte stellen. Klachten zullen worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar worden bewaard.

Artikel 15 - Klachtprocedure KTNO
15.1. Nieuwetijds Opleidingen is aangesloten bij de Stichting Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO). Deelnemers aan opleidingen van Nieuwetijds Opleidingen die onvrede hebben met de docent/trainer/opleider/adviseur van Nieuwetijds Opleidingen en bemiddeling niet tot een bevredigend resultaat leidt, Stan Laurelstrook 57 2726 VZ Zoetermeer 7 Stan Laurelstrook 57 2726 VZ Zoetermeer kunnen zich wenden tot de Klachtencommissie van het KTNO. Nadat de klacht is ingediend krijgt de klager binnen 5 werkdagen een bericht dat zijn klacht bij KTNO is ontvangen.
15.2. De Klachtencommissie onderzoekt de ontvankelijkheid van de klacht. Is de klacht niet ontvankelijk, dan laat hij dit schriftelijk en inhoudelijk onderbouwd aan de klager weten.
15.3. Is de klacht wel ontvankelijk, dan zal de opleider van de betreffende cursus, training, opleiding of traject verzocht worden een schriftelijke reactie op deze klacht geven.
15.4. Is het naar het oordeel van de Klachtencommissie niet mogelijk op basis van de klacht en de reactie van de betrokken trainer/opleider/adviseur zich een oordeel te vormen, dan hoort de Klachtencommissie de klager en de betrokken trainer/opleider/ adviseur in elkaars aanwezigheid.
15.5. Indien bovenstaande niet leidt tot een voor beide partijen geschikte oplossing, is er beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde die niet werkzaam is voor KTNO.

Artikel 16 - Het oordeel van de Klachtencommissie en beroepsmogelijkheid
16.1. De Klachtencommissie komt binnen vier weken na ontvangst van de klacht tot haar oordeel. Dit oordeel heeft het karakter van een schriftelijk advies aan de commissaris.
16.2. De Klachtencommissie zendt tevens een afschrift van haar oordeel naar de klager.
16.3. Verlenging van de in lid 1 genoemde termijn is mogelijk met twee periodes van maximaal vier weken.
16.4. Indien de verlenging noodzakelijk is, maakt de Klachtencommissie deze verlenging aan de klager bekend.
16.5. Het oordeel van de eerder genoemde onafhankelijke derde (artikel 5.6) is bindend en eventuele consequenties worden zo snel mogelijk afgehandeld.

Stichting KTNO
Grasanjelier 10
5658 GZ Eindhoven
Tel.: 040 8421336
Mail: info@ktno.nl
Site: www.ktno.nl.
Op alle werkdagen bereikbaar tussen 10:00 tot 17:00 uur. 8
Gemaakt met